احکام نجوم در بیان کواکب برجها ابوریحان بیرونی نسخه اصلی

۲۳,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان